ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
 

 

" ทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เป็นคนดีของสังคม เท่านี้ก็พอใจแล้ว "


WEB LINKS

วัน/เดือน/ ปี : 16-May-2021

รวมภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์

ศูนย์ประสานงานหลักสูตรแกนกลาง 2551

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


เว็บไซต์ครูวิทยาศาสตร์

ครูบรรจง สิทธิ

ครูทวี มณีนิล

ครูพิเชษฐ์ วรรณวงศ์

ครูบรรจบ ไชยสาร

ครูอรทัย โพธิ์งาม

ครูวิชัย ลาลุน

ครูอุกฤต ทีงาม

ครูภานุมาศ ไชยสาร

ครูถวิล วรรณวงศ์

ครูสมสกุล นึกชอบ

ครูอำพัน สลักคำ

ครูพรทิพย์ พิทักษ์วาปี

ครูพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์

ครูธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ

ครูวิไลรัตน์ มณีนิล

ครูเดือนฉาย แซ่จึง

ครูภรณี จันทรชิต

ครูวิลาวัณย์ หอมสินธ์

ครูทิว พจนา

ครูศิริรัตน์ แสนใหม่

ครูรัชนี กมล

ครูเนตรนภา บัวเกษ

ครูงามตา ลีธีระประเสริฐ

ครูซ่อนกลิ่น พิมเทพ า

   ดูผลการเรียน<=|=>ศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<= |=>(ติดต่อครูทวี) <=||งานวิจัยครูทวี มณีนิล    
===>โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียน ม.6/14 ปีการศึกษา 2554<===

<==ผลการสอบระบบโครต้า/ระบบรับตรงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2553

<==อบรมเชิงปฏิบัติการ/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2551>

===>หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<===

===>ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2553

===>บทเรียนออนไลน์ เรื่อง คลื่นกล<

===>ประเมินผลกิจกรรมทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2553
===>คำอธิบายรายวิชาโครงงาน 2 ว 33291

===>ใบงานการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งภายในวันที่ 2สค 53==ม6/14

===>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 614 ปีการศึกษา 2553

===>รายละเอียดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

===>เทคโนโลยี sensor

===>โฟโทนิกส์...สำหรับผู้สนใจทำโครงงาน <===

===>รายละเอียดโครงการฝึกคิดฝึกทำเกี่ยวกับPhotonics

===>มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

===>เชิญเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ราชมงคลได้ที่นี่ครับ...เข้าทำการทดลองได้ครับ

===>ทำปฏิบัติการ ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2551

===>ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

===>ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ปีการศึกษา 2552

 
 

Website เพื่อการศึกษา
ดร.ทวี. มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 B.Ed, M.Ed(Physics), M.Sc(Information Technology),Ph.D.in Ed. <===> E - mail: tawee_ubu@yahoo.co.th (tel: 045 - 612611)