ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
 

 

" ทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เป็นคนดีของสังคม เท่านี้ก็พอใจแล้ว "


WEB LINKS

วัน/เดือน/ ปี : 16-May-2021

รวมภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์

ศูนย์ประสานงานหลักสูตรแกนกลาง 2551

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


เว็บไซต์ครูวิทยาศาสตร์

ครูบรรจง สิทธิ

ครูทวี มณีนิล

ครูพิเชษฐ์ วรรณวงศ์

ครูบรรจบ ไชยสาร

ครูอรทัย โพธิ์งาม

ครูวิชัย ลาลุน

ครูอุกฤต ทีงาม

ครูภานุมาศ ไชยสาร

ครูถวิล วรรณวงศ์

ครูสมสกุล นึกชอบ

ครูอำพัน สลักคำ

ครูพรทิพย์ พิทักษ์วาปี

ครูพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์

ครูธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ

ครูวิไลรัตน์ มณีนิล

ครูเดือนฉาย แซ่จึง

ครูภรณี จันทรชิต

ครูวิลาวัณย์ หอมสินธ์

ครูทิว พจนา

ครูศิริรัตน์ แสนใหม่

ครูรัชนี กมล

ครูเนตรนภา บัวเกษ

ครูงามตา ลีธีระประเสริฐ

ครูซ่อนกลิ่น พิมเทพ า

   ดูผลการเรียน<=|=>ศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<= |=>(ติดต่อครูทวี) <=||งานวิจัย ครูทวี มณีนิล    
===>กำหนดการเข้าค่ายอบรมโครงงานของนักเรียนGifted_ม.5/14 ปีการศึกษา 2555<===

<===รายชื่อกลุ่มงานวิจัยวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285_ม.5/14 ปี 2555==

<===ม.5/14 ปีการศึกษา 2554 ฝึกการทำวิจัยเบื้องต้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี(17-19มิย54)<===

===>หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<===

==ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2553

==บทเรียนออนไลน์ เรื่อง คลื่นกล<

==ประเมินผลกิจกรรมทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2553

==สมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (JSTP_54)

==คำอธิบายรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285

==คำอธิบายรายวิชาโครงงาน 1 ว32290

==รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 5/14 ปีการศึกษา 2553

==ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ปีการศึกษา 2553

==สมัครขอรับทุนวิจัยจาก สกว. <===สมัครที่นี่ได้เลยครับ

==สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 <===นักเรียนสมัครที่นี่ได้เลยครับ

==รายละเอียดการรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <===

==รายละเอียดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย <===

==แผนการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย <===

==เทคโนโลยี sensor

<==เชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 <===

==โฟโทนิกส์...สำหรับผู้สนใจทำโครงงาน <===

 
 

Website เพื่อการศึกษา
ดร.ทวี. มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 B.Ed, M.Ed(Physics), M.Sc(Information Technology),Ph.D.in Ed. <===> E - mail: tawee_ubu@yahoo.co.th (tel: 045 - 612611)