ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
 

 

" ทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เป็นคนดีของสังคม เท่านี้ก็พอใจแล้ว "


WEB LINKS

วัน/เดือน/ ปี : 16-May-2021

รวมภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์


เว็บไซต์ครูวิทยาศาสตร์

ครูบรรจง สิทธิ

ครูทวี มณีนิล

ครูพิเชษฐ์ วรรณวงศ์

ครูบรรจบ ไชยสาร

ครูอรทัย โพธิ์งาม

ครูวิชัย ลาลุน

ครูอุกฤต ทีงาม

ครูภานุมาศ ไชยสาร

ครูถวิล วรรณวงศ์

ครูสมสกุล นึกชอบ

ครูอำพัน สลักคำ

ครูพรทิพย์ พิทักษ์วาปี

ครูพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์

ครูธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ

ครูวิไลรัตน์ มณีนิล

ครูเดือนฉาย แซ่จึง

ครูภรณี จันทรชิต

ครูวิลาวัณย์ หอมสินธ์

ครูทิว พจนา

ครูศิริรัตน์ แสนใหม่

ครูรัชนี กมล

ครูเนตรนภา บัวเกษ

ครูงามตา ลีธีระประเสริฐ

ครูซ่อนกลิ่น พิมเทพ า

   ดูผลการเรียน<=|=>ศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<= |=>(ติดต่อครูทวี) <=||งานวิจัย ครูทวี มณีนิล    


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ปีการศึกษา 2555

===>ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.4/14 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555==

===>คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูนักเรียน ม.4/14 ปีการศึกษา 2555==

===>รายชื่อนักเรียน ม.4/14 ปีการศึกษา 2555==

===>เวรประจำวันนักเรียน ม.4/14 ปีการศึกษา 2555==

===>แบบประเมินการร่วมกิจกรรมของนักเรียน ม.4/14 ปีการศึกษา 2555==

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ปีการศึกษา 2554


<===ม.4/14 ปีการศึกษา 2554 ฝึกทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554<===

===>คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105==

===>คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106

===>คำอธิบายรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ว31282

===>คำอธิบายรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285

===>คำอธิบายรายวิชาโครงงาน 1 ว32290

===>คำอธิบายรายวิชาโครงงาน 2 ว32291

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ปีการศึกษา 2553


===>กำหนดการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 27 - 29 พฤศจิกายน 2553==

===>หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<===

===>ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2553

===>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ปีการศึกษา 2553

===>คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ม.4/14 ปีการศึกษา 2553

===>บทเรียนออนไลน์ เรื่อง คลื่นกล<==

===>ประเมินผลกิจกรรมทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ปี 2553==

===>ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน ม.4/14 ปี 2553 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี==

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ปีการศึกษา 2552


===>สมัครเข้าค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์(JSTP_54)==

===>กำหนดการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 27 - 29 พฤศจิกายน 2553==

===>สมัครขอรับทุนวิจัยจาก สกว. <===สมัครที่นี่ได้เลยครับ

===>สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 <===นักเรียนสมัครที่นี่ได้เลยครับ

===>รายละเอียดการรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <===

===>รายละเอียดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย <===

===>แผนการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย <===

===>เทคโนโลยี sensor

===>โฟโทนิกส์...สำหรับผู้สนใจทำโครงงาน <===

===>โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี...นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<===

===>มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

===>เชิญเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ราชมงคลได้ที่นี่ครับ...เข้าทำการทดลองได้ครับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ปีการศึกษา 2551


===>FIRST STEP TO NOBEL PRIZE IN PHYSICS<===

===>โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

===>ทำปฏิบัติการ ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2551

 
 

Website เพื่อการศึกษา
ดร.ทวี. มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 B.Ed, M.Ed(Physics), M.Sc(Information Technology),Ph.D.in Ed. <===> E - mail: tawee_ubu@yahoo.co.th (tel: 045 - 612611)