ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ...สพม.28
 

 

" ทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เป็นคนดีของสังคม เท่านี้ก็พอใจแล้ว "


WEB LINKS

วัน/เดือน/ ปี : 22-Jun-2021


รวมภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หนังสือราชการ (หนังสือเข้า/หนังสือออก)

แผนที่ขอเส้นทางเยี่ยมบ้านผู้เรียน

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (ที่ปรึกษาพิเศษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)

Facebook_Dr.tawee

ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์

ศูนย์ประสานงานหลักสูตรแกนกลาง 2551

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ครูวิทยาศาสตร์

ครูบรรจง สิทธิ

ครูทวี มณีนิล

ครูสมศักดิ์ วันสุดล

ครูเจตนิพิฐ แท่นทอง

ครูพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์

ครูพิเชษฐ์ วรรณวงศ์

ครูบรรจบ ไชยสาร

ครูอรทัย โพธิ์งาม

ครูวิชัย ลาลุน

ครูอุกฤต ทีงาม

ครูภานุมาศ ไชยสาร

ครูถวิล วรรณวงศ์

ครูสมสกุล นึกชอบ

ครูอำพัน สลักคำ

ครูพรทิพย์ พิทักษ์วาปี

ครูพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์

ครูธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ

ครูวิไลรัตน์ มณีนิล

ครูเดือนฉาย แซ่จึง

ครูภรณี จันทรชิต

ครูวิลาวัณย์ หอมสินธ์

ครูทิว พจนา

ครูศิริรัตน์ แสนใหม่

ครูรัชนี กมล

ครูเนตรนภา บัวเกษ

ครูงามตา ลีธีระประเสริฐ

ครูซ่อนกลิ่น พิมเทพ า

   ดูผลการเรียน<=|==>เว็บไซต์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์_สสวท<== |=>(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) <=||งานวิจัย ครูทวี มณีนิล    
===>หัวข้อโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2556

===>โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2555

===>โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2554

===>โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2553

<==ผลการสอบเข้าศึกต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนGifted_ม.6/14 ปีการศึกษา 2554<===

<===ม.4/14 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยวันที่19กุมภาพันธ์ 2555

<===ม.4/14 ปีการศึกษา 2554 ฝึกทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554

<===โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียน ม.6/14 ปีการศึกษา 2554

<===ม.5/14 ปีการศึกษา 2554 ฝึกการทำวิจัยเบื้องต้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี(17-19มิย54)

<==ม.4/14-ม.5/14-ม.6/14 ปีการศึกษา 2554เข้าค่ายที่เขื่อนสิรินธร วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2554

<==ผลการสอบระบบโครต้า/ระบบรับตรงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2553

<==ม.5/14 ปีการศึกษา 2553 ฝึกงานวิจัย/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี _2553

<==อบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครูสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 18-19 มีนาคม 2553

<==ม.4/14_2553 ทัศนศึกษาธรรมชาติที่ ภูจองนายอย วันที่ 3 ธันวาคม 2553

<==ม.4/14 อบรมเชิงปฏิบัติการ/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2553

<==ศึกษาดูงานการพัฒนาเซลล์ต้นแบบ และห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอน ม.เทคโนโลยีสุรนารี_2552

<==ม.4/14อบรมเชิงปฏิบัติการ/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2552

<==ม.5/14 ปี 2552 ฝึกงานวิจัย ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2552

<==ม.4/14 อบรมเชิงปฏิบัติการ/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2551

<==ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม29ก.ย.-3ต.ค._2551

===>ทำไมคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเราครับ...จากครูทวี มณีนิล

===>FIRST STEP TO NOBEL PRIZE IN PHYSICS<===

===>WEB BASED INSTRUCTION ON THE WEBSITE EDMODO

===>WEB BASED INSTRUCTION ON THE WEBSITE THAILAND CYBER UNIVERSITY

===>WEB BASED INSTRUCTION SCIENCE SOCIALNETWORK(KRUTAWEE MANEENIL)

===>เอกสารประกอบการสอนของครูทวี มณีนิล <===

===>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<===

===>คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ<===

===>คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี<===

===>คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี<===

===>ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ_สอวน 2555<===

===>กำหนดการเข้าค่ายอบรมโครงงานของนักเรียนGifted_ม.5/14 ปีการศึกษา 2555

===>ตัวอย่างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สสวท.)

===>ผลการสอบเข้าศึกต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนGifted_ม.6/14 ปีการศึกษา 2554

===>โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(สถานที่จัดประชุมโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)<===

===>หนังสือราชการทั่วไปเกี่ยวกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(สำหรับผู้ประสานงาน) <======>ประกาศรับสมัครโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ_สอวน 2555<===

===>รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4/14 ปีการศึกษา 2555

===>รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5/14 ปีการศึกษา 2555

===>รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2555

===>ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2555 (ม.1)

===>ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2555 (ม.4/14)

===>โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2555 (Gifted)

===>THE OFFICIAL WEBSITE OF THE ASEAN <===

===>ASEAN CLASS ROOM_KRUTAWEE(TEACHER SISAKETWITTAYALAI SCHOOL)<===

===>WEB BASED INSTRUCTION ON THE WEBSITE EDMODO

===>WEB BASED INSTRUCTION ON THE WEBSITE THAILAND CYBER UNIVERSITY

===>WEB BASED INSTRUCTION SCIENCE SOCIALNETWORK(KRUTAWEE MANEENIL)

===>เอกสารประกอบการสอนของครูทวี มณีนิล

===>ประกาศผลการแข่งขันระดับประเทศThinkQuest ครั้งที่ 2

===>ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 (ม.4/14)

===>บัญชีลงเวลาคณะกรรมการจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย

===>รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

===>เกณฑ์การให้คะแนนและรูปแบบการเขียนรายงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย

===>เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมการศึกษาออนไลน์<===

===>กำหนดการประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วันที่ 3 กันยายน 2554 ที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี<===

===>ให้นักเรียน ม.6/14 ทุกกลุ่มใช้แบบการเขียนบทคัดย่อที่กำหนดให้ตามไฟล์นี้...โดยพิมพ์เพียงหน้าเดียวเท่านั้น<==

===>คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยสำหรับนักเรียน_gifted skw

===>ตัวอย่างบทความงานวิจัย

===>โครงการโอลิมปิกวิชาการ...รับสมัครสอบ สอวน.1-31กรกฎาคม 2554<==

===>หนังสือราชการจากศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(หนังสือด่วน)<===

===>แบบฟอร์มโครงงานที่จะนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 3 กันยายน 2554

===>BIOSENSORS

===>PROJECT_2547(SRISAKETWITTAYALAI SCHOOL)

===>ตารางเข้าค่ายอบรมโครงงานวิยาศาสตร์ 17-19 มิถุนายน 2554 (ม.5/14)

===>โรงเรียนสุรนารีวิทยา(ศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มอีสานตอนล่าง)

===>โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

===>โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ศกว.)_2551

===>คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ศกว.)_2551

===>รายชื่อผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เขตอีสานใต้

===>รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (2550-2553)

===>ประเมินกิจกรรมทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2553<==

===>ประเมินกิจกรรมทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5 ปีการศึกษา 2553<==

===>ประเมินกิจกรรมทางวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2553<==

===>โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551-2553<==

===>ประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2551<==

<==ผลการสอบเข้าศึกต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนGifted_ม.6/14 ปีการศึกษา 2554<===

<===ม.4/14 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยวันที่19กุมภาพันธ์ 2555

<===ม.4/14 ปีการศึกษา 2554 ฝึกทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554

<===โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียน ม.6/14 ปีการศึกษา 2554

<===ม.5/14 ปีการศึกษา 2554 ฝึกการทำวิจัยเบื้องต้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี(17-19มิย54)

<==ม.4/14-ม.5/14-ม.6/14 ปีการศึกษา 2554เข้าค่ายที่เขื่อนสิรินธร วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2554

<==ผลการสอบระบบโครต้า/ระบบรับตรงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6/14 ปีการศึกษา 2553

<==ม.5/14 ปีการศึกษา 2553 ฝึกงานวิจัย/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี _2553

<==อบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครูสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 18-19 มีนาคม 2553

<==ม.4/14_2553 ทัศนศึกษาธรรมชาติที่ ภูจองนายอย วันที่ 3 ธันวาคม 2553

<==ม.4/14 อบรมเชิงปฏิบัติการ/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2553

<==ศึกษาดูงานการพัฒนาเซลล์ต้นแบบ และห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอน ม.เทคโนโลยีสุรนารี_2552

<==ม.4/14อบรมเชิงปฏิบัติการ/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2552

<==ม.5/14 ปี 2552 ฝึกงานวิจัย ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2552

<==ม.4/14 อบรมเชิงปฏิบัติการ/เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/ ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2551

<==ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม29ก.ย.-3ต.ค._2551

===>บทเรียนออนไลน์ เรื่อง คลื่นกล<==

===>แบบสรุปงานการวิจัย ม.5/14 ส่งวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

===>แนวการเขียนรายงานการวิจัย

===>ตัวอย่างบทความงานวิจัย

===>แผนการจัดการเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นและโครงงาน ม.5/14

===>คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105

===>คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106

===>คำอธิบายรายวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ว31282

===>คำอธิบายรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285

===>คำอธิบายรายวิชาโครงงาน 1 ว32290

===>คำอธิบายรายวิชาโครงงาน 2 ว32291

===>แบบสรุปงานการวิจัย ม.5/14 ส่งวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

===>หนังสือราชการจากศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(หนังสือด่วน)<===

===>โรงเรียนสุรนารีวิทยา(ศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มอีสานตอนล่าง)<===

===>ศูนย์ประสานงานทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์<==

===>ศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

===>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษและยโสธร

===>ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

===>ประกาศผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2554(หน้า 1) <===

===>ประกาศผลการสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2554(หน้า 2) <===

===>การอบรมเชิงปฏิบัติการครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วันที่ 18-19มีนาคม2553

===>ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี 2553 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

===>สมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (JSTP_54)

===>สมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์_YSC<==

===>ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ปีการศึกษา 2553

===>สมัครขอรับทุนวิจัยจาก สกว. <===สมัครที่นี่ได้เลยครับ

===>สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 <===นักเรียนสมัครที่นี่ได้เลยครับ

===>รายละเอียดการรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <===

===>เทคโนโลยี sensor

<==เชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 <===

===>โฟโทนิกส์...สำหรับผู้สนใจทำโครงงาน <===

===>รายละเอียดโครงการฝึกคิดฝึกทำเกี่ยวกับPhotonics

===>ประเมินผลการเรียนและการทำปฏิบัติการภาคเรียนที่ 1/2552

===>ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.4/14 วันที่ 21 - 23 พ.ย. 2552

===>โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี...นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<===

===>มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

===>ทำปฏิบัติการ ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี_2551

===>ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 ปีการศึกษา 2552

===>ทำไมคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเราครับ...จากครูทวี มณีนิล

 
 

Website เพื่อการศึกษา
ดร.ทวี . มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 E - mail: tawee_ubu@yahoo.co.th (tel: 045 - 612611)