ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ...จาก ดร.ทวี มณีนิล ประธานที่ปรึกษาชุมนุม
 

 

" ทุกคนรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เป็นคนดีของสังคม เท่านี้ก็พอใจแล้ว "


WEB LINKS

วัน/เดือน/ ปี : 16-May-2021

รวมภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน


ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง วิทยาศาสตร์

ศูนย์ประสานงานหลักสูตรแกนกลาง 2551

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์Facebook_Dr.tawee
   ดูผลการเรียน<=|=>ศูนย์ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์<= |=>(ติดต่อครูทวี) <=||งานวิจัย ดร.ทวี มณีนิล    

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

แจ้งข่าวให้นักเรียนทราบ

===>รายชื่อนักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2559

===>รายชื่อนักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2558

===>รายชื่อนักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2555

===>รายละเอียดการประประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2554

===>รายชื่อนักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2554

===>รายชื่อนักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา_2553

===>โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รหัส [ก 30931===>ม.ปลาย]
[ก 20931===>ม.ต้น]

ครูที่ปรึกษา (1) ดร.ทวี มณีนิล (2) น.ส.นวรัตน์ โสตศิริ (3)น.ส.ศิริพร นามวงษ์ (4) นายวรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล

ผลการเรียนรู้
1.ศึกษาธรรมชาติในบริเวณโรงเรียน และชุมชนที่นักเรียนอาศัย หรือแหล่งธรรมชาติอื่นๆที่นักเรียนสนใจ สังเกตุ บันทึกข้อมูล
2.สังเกตการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว กำหนดปัญหาการศึกษา ตั้งสมมติฐ าน
3.ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง นำเสนอข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและเทศชาติต่อไป
4. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มงานตามความสนใจในสาขาวิชาต่างๆเพื่อออกแบบและพัฒนาโครงงาน
5.จัดกิจกรรมนำเสนองานและเผยแพร่

กิจกรรม
1. นำเสนอสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อนักเรียน และชุมชน ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำใช้ ป่าไม้ ที่อยู่อาศัย อาหาร เทคโนโลยี และอื่นๆที่เห็นสมควรศึกษา บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
2. กำหนดประเด็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุการเปลี่ยนแปลง แล้วสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นกรอบแนวคิด
3. ตั้งสมมติฐานการศึกษาจากประเด็นปัญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์มูล สรุปผลการทดลอง และวิจารณ์ผลการทดลอง
4. รายงานการศึกษาตามรูปแบบการรายงานวิจัย
5. นำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการนำเสนอโครงงาน

==>e - Learning world<==

===>เอกสารประกอบการสอนของครูทวี มณีนิล ===

===>WEB BASED INSTRUCTION_EDMODO(KRUTAWEE MANEENIL)

===>WEB BASED INSTRUCTION SCIENCE SOCIALNETWORK(KRUTAWEE MANEENIL)

==ปฏิบัติการฟิสิกส์

==ศูนย์ประสานงานทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์<==

==สมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (JSTP_54)

==สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สพฐ)<==

==สมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์_YSC<==

==สมัครขอรับทุนวิจัยจาก สกว. <===สมัครที่นี่ได้เลยครับ

==สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 <===นักเรียนสมัครที่นี่ได้เลยครับ

==รายละเอียดการรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <===

==เทคโนโลยี sensor

<==เชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 <===

==โฟโทนิกส์...สำหรับผู้สนใจทำโครงงาน <===

 
 

Website เพื่อการศึกษา
ดร.ทวี . มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ 33000
 E - mail: tawee_ubu@yahoo.co.th (tel: 045 - 612611)