เอกสารประกอบการเรียน...โดยครูทวี มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.28
 
   ดูผลการเรียน<==|==>โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย< |==>(ติดต่อครูทวี) <|==>งานวิจัยครูทวี มณีนิล    

เข้าสู่ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
Connect on Edmodo
ID_Plan_2558 ครูทวี มณีนิล
ฟิสิกส์ราชมงคล
การทดลองเสมือนจริงเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์1 ว30214
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์2 ว30215
คำอธิบายรายวิชากลศาสตร์2 ว30215
การทดลองเสมือนจริงเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์
ตารางสอนครูทวี มณีนิล
รายชื่อนักเรียนของครูทวี มณีนิล_ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายชื่อนักเรียนของครูทวี มณีนิล_ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนของครูทวี มณีนิล_ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบการเรียนวิชากลศาสร์1 ว30214
การออกแบบการเรียนรู้รายหน่วยวิชากลศาสตร์1 ว30214
คำนำหน้าหน่วย(คำอปสรรคและตัวพหุคูณ)
ใบความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
วิดิทัศน์บรรยายสรุปเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบสั่น
ฝึกทำปฏิบัติการฟิสิกส์_การทดลองเสมือนจริง
ฝึกทำข้อสอบฟิสิกส์สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย_entrance<====

เอกสารประกอบการเรียนวิชากลศาสตร์2 ว30215
คำอธิบายรายวิชากลศาสตร์2 ว30215
เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชากลศาสตร์2 ว30215
การทดลองเสมือนจริงเสริมการเรียนวิชากลศาสตร์2 ว30215
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์2 ว30215
ฟิสิกส์ราชมงคล

เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105
คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105
ปฏิบัติการที่ 1 เคลื่อนที่แบบสั่น
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
วิดิทัศน์บรรยายสรุปเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบสั่น
ฝึกทำปฏิบัติการฟิสิกส์_การทดลองเสมือนจริง
ฝึกทำปฏิบัติการฟิสิกส์_จากฟิสิกส์ราชมงคล
กราฟการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
กราฟการเคลื่อนที่แบบสั่น

เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106
คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106
ฝึกทำปฏิบัติการฟิสิกส์_การทดลองเสมือนจริง
บทเรียนออนไลน์เรื่อง คลื่นกล ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106
โครงสร้างของอะตอมตอนที่ 1
โครงสร้างของอะตอมตอนที่ 2
ธาตุ และกัมมันตภาพรังสี
ปฏิกิริยานิวเคลียร์

เอกสารประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ว31282
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ว31282
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟระบบพิกัดฉาก_slope graph

เอกสารประกอบการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285
คำอธิบายรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285
วิดิทัศน์แนะนำรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285
วิดิทัศน์แนะนำแนวทางการวิพากษ์งานวิจัย-เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของงานวิจัย
ตัวอย่างแนวทางการได้มาของชื่อเรื่อง งานวิจัย
เอกสารประกอบการบรรยายการวิพากษ์งานวิจัย
เอกสารประกอบการบรรยายการเขียนโครงร่างงานวิจัย
ตัวอย่างสารบัญการเขียนรายงานการวิจัย

เอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ว32290
คำอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ว32290
เอกสารประกอบการบรรยายการเขียนโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงโครงงาน

เอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ว33291
คำอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ว33291
แนวทางการเขียนรายงานโครงงาน ว33291
วิดิทัศน์แนะนำแนวทางการวิพากษ์งานวิจัย-เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของงานวิจัย
ตัวอย่างสารบัญการเขียนรายงานการวิจัย
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์คุณเปรมศักดิ์ พวงพลอย
ตัวอย่างบทความวิจัย ผศ.ดร.อุดม ทิพราช และคณะ
ตัวอย่างบทความวิจัย ครูทวี มณีนิล
ตัวอย่างบทคัดย่อครูทวี มณีนิล
ตัวอย่างโพสเตอร์นำเสนองานวิจัย--->ตัวอย่างที่ 1 --->ตัวอย่างที่ 2 --->ตัวอย่างที่ 3 --->ตัวอย่างที่ 4 --->ตัวอย่างที่ 5

WEB LINKS - แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ู้
ฟิสิกส์ราชมงคล

ข่าวจากหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลิินิวส์
มติชน
แนวหน้า
สยามรัฐ


 

Website เพื่อบริการการศึกษา
โดย...ครูทวี มณีนิล.
 ขอบคุณทุกท่านที่่ใช้บริการ