เอกสารประกอบการเรียน...โดยครูทวี มณีนิล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.28
 
   ดูผลการเรียน<==|==>โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย< |==>(ติดต่อครูทวี) <|==>งานวิจัยครูทวี มณีนิล    

เข้าสู่ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
Connect on Edmodo
ID_Plan_2558 ครูทวี มณีนิล
ฟิสิกส์ราชมงคล
การทดลองเสมือนจริงเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์1 ว30214
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์2 ว30215
คำอธิบายรายวิชากลศาสตร์2 ว30215
การทดลองเสมือนจริงเสริมการเรียนวิชาฟิสิกส์
ตารางสอนครูทวี มณีนิล
รายชื่อนักเรียนของครูทวี มณีนิล_ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายชื่อนักเรียนของครูทวี มณีนิล_ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนของครูทวี มณีนิล_ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เอกสารประกอบการเรียนวิชากลศาสร์1 ว30214
การออกแบบการเรียนรู้รายหน่วยวิชากลศาสตร์1 ว30214
คำนำหน้าหน่วย(คำอปสรรคและตัวพหุคูณ)
ใบความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
วิดิทัศน์บรรยายสรุปเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบสั่น
ฝึกทำปฏิบัติการฟิสิกส์_การทดลองเสมือนจริง
ฝึกทำข้อสอบฟิสิกส์สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย_entrance<====

เอกสารประกอบการเรียนวิชากลศาสตร์2 ว30215
คำอธิบายรายวิชากลศาสตร์2 ว30215
เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชากลศาสตร์2 ว30215
การทดลองเสมือนจริงเสริมการเรียนวิชากลศาสตร์2 ว30215
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์2 ว30215
ฟิสิกส์ราชมงคล

เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105
คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาฟิสิกส์ 1 ว31105
ปฏิบัติการที่ 1 เคลื่อนที่แบบสั่น
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
วิดิทัศน์บรรยายสรุปเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ
วิดิทัศน์บรรยายประกอบการเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบสั่น
ฝึกทำปฏิบัติการฟิสิกส์_การทดลองเสมือนจริง
ฝึกทำปฏิบัติการฟิสิกส์_จากฟิสิกส์ราชมงคล
กราฟการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
กราฟการเคลื่อนที่แบบสั่น

เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106
คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106
ฝึกทำปฏิบัติการฟิสิกส์_การทดลองเสมือนจริง
บทเรียนออนไลน์เรื่อง คลื่นกล ประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ 2 ว31106
โครงสร้างของอะตอมตอนที่ 1
โครงสร้างของอะตอมตอนที่ 2
ธาตุ และกัมมันตภาพรังสี
ปฏิกิริยานิวเคลียร์

เอกสารประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ว31282
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2 ว31282
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟระบบพิกัดฉาก_slope graph

เอกสารประกอบการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285
คำอธิบายรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285
วิดิทัศน์แนะนำรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ว32285
วิดิทัศน์แนะนำแนวทางการวิพากษ์งานวิจัย-เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของงานวิจัย
ตัวอย่างแนวทางการได้มาของชื่อเรื่อง งานวิจัย
เอกสารประกอบการบรรยายการวิพากษ์งานวิจัย
เอกสารประกอบการบรรยายการเขียนโครงร่างงานวิจัย
ตัวอย่างสารบัญการเขียนรายงานการวิจัย

เอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ว32290
คำอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ว32290
เอกสารประกอบการบรรยายการเขียนโครงร่างโครงงาน
แบบฟอร์มการเขียนเค้าโครงโครงงาน

เอกสารประกอบการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ว33291
คำอธิบายรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ว33291
แนวทางการเขียนรายงานโครงงาน ว33291
วิดิทัศน์แนะนำแนวทางการวิพากษ์งานวิจัย-เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของงานวิจัย
ตัวอย่างสารบัญการเขียนรายงานการวิจัย
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์คุณเปรมศักดิ์ พวงพลอย
ตัวอย่างบทความวิจัย ผศ.ดร.อุดม ทิพราช และคณะ
ตัวอย่างบทความวิจัย ครูทวี มณีนิล
ตัวอย่างบทคัดย่อครูทวี มณีนิล
ตัวอย่างโพสเตอร์นำเสนองานวิจัย--->ตัวอย่างที่ 1 --->ตัวอย่างที่ 2 --->ตัวอย่างที่ 3 --->ตัวอย่างที่ 4 --->ตัวอย่างที่ 5

WEB LINKS - แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ู้
ฟิสิกส์ราชมงคล

ข่าวจากหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลิินิวส์
มติชน
แนวหน้า
สยามรัฐCV Teacher Tawee Maneenil

Working at Sisaketwittayalai School

Sisaket Province 33000, Thailand.

EDUCATION

Ph.D. (Educational Information Technology)==>27 June 2009/27 มิถุนายน 2552

M.Sc. (Agricultural Information Technology and Rural Development)==>19 October 2007/19 ตุลาคม 2550

M.Ed. (Curriculum and Instruction_physics)==>17 March 2000/17 มีนาคม 2543

B.Ed.(Science Education_physics)==>9 May 1983/ 9 พฤษภาคม 2526

Higher Certificate of Education.(General Science)7 March 1978 / 7 มีนาคม 2521

Certificate of Education.15 March 1976 / 15 มีนาคม 2519

Certificate of Physics.(Physics-III)26 เมษายน- 7 พฤษภาคม 2547==>Ubon Ratchathani University

Certificate of Physics.(Physics-II)21 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2546==>Ubon Ratchathani University

Certificate of Physics.(Physics-I)24 เมษายน- 10 พฤษภาคม 2545==>Ubon Ratchathani University

OFFICE ADDRESS

Tawee Maneenil

Science Teacher in Sisaketwittayalai School.Sisaket Province 33000
E_mail:Tawee_ubu@yahoo.co.th
URL.http://www.suteepochana.com/tawee
Tel.(Mobile)

PUBLICATIONS RESEARCH ARTICLES LISTS

[1]T.Maneenil. Development of Online Based learning in Basic Science of
the Subject Mechanical wave for the Students in Mattayom 4th level. The
3rd UBU Research Conference , 28 _ 29 July 2009 Ubon Ratchathani
University, Thailand. Page 163.

[2]T.Maneenil.Development of Interactive Internet_Based learning in
Mechanical 1 for Adult learning. Research Conference, 1 June 2009.
Ubon Ratchathani University, Thailand. Abstract

[3]T.Maneenil.Development a Huareua Chili Seed Germination Model
And a Germination index Testing Program. Research Conference,
10 October 2008. Ubon Ratchathani University, Thailand.

[4]T.Maneenil.Development of Website http://www.suteepochana.com/tawee for
Online Based Learning in Physics and Science Education.Sisaketwittayalai
School, Sisaket Province, Thailand.

[5]T.Maneenil.The effects of using the Vee_Concept mapping teaching
Technique on learning Achievement and Attitudes towards Physics of
Mathayomsuksa 4 Students at Sisaketwittayalai School in Sisaket
Province.Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand.

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL LISTS

[1]A Study of Science Education gifted in Ngueyen Trai High School ,4 Giang
Van Minh Str.Ba Dinh Dist.Ha Noi City,Vietnam.29 September_3 October
2008.

[2]Technology, Science, Social Sciences and Humanities International Conferance 2012(TESSHI)
One Hotel Helang Langkawi, Malaysia, 14 - 15 November 2012.

 

Website เพื่อบริการการศึกษา
โดย...ครูทวี มณีนิล.
 ขอบคุณทุกท่านที่่ใช้บริการ